[vc_single_image image=”1807″ border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”150×350″ link=”https://michzoryarok.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/”]

החוק אשר הוסק באחזקתם של  מקלטים הוא חוק ההתגוננות האזרחית המסביר כי אחריות האחזקה של המקלטים הציבוריים מוטלת על הרשות המקומית, ואילו אחזקת מקלטים בבתים פרטיים או משותפים היא באחריותם של דיירי הבניין.

המשמעות היא שדיירי הבית מחוייבים כי המקלט שלהם יהיה פנוי וזמין לשעת חירום, לרבות לפנות את כל המיטלטלין המצויים בו. בנוסף, מוטלת עליהם האחריות לשמור על הנקיון בו ולהחזיקו במצב אשר יאפשר להשתמש בו כמחסה בשעת חירום.

חוק ההתגוננות האזרחית

החובות המוטלות על אנשים פרטיים והרשויות המקומיות:

” 7. לגבי מקלטים פרטיים, בבתים פרטיים או בבתים משותפים, החובה לתחזק את המקלטים מוטלת על הדיירים, לפי סעיף 14 א (א) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א- 1951:
‘דיירי בית ובעל מפעל חייבים לפנות, כל אחד מתוך המקלט של הבית או המפעל, את כל המיטלטלין שבו- למעט המיטלטלין שלפי דיני ההתגוננות האזרחית מותר להחזיקם- לשמור על הניקיון בו, ולהחזיקו במצב המאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה מפני התקפה.’
8. הגורמים המוסמכים לאכוף חובה זו על הדיירים הינם:
א. הרשות המקומית- המוסמכת להורות לבעל בית ולבעל מקלט לעשות, כל אחד במקלטו, כל תיקון ושינוי, כדי לאפשר את השימוש במקלט בכל עת כמחסה מפני התקפה- סעיף (ו) לחוק ההתגוננות האזרחית.
כן מוסמכת הרשות המקומית , לפי סעיף 14 א(ד) לחוק ההתגוננות, לפנות מיטלטלין ממקלט שלו פונו על ידי החייב בפינויים (הדיירים או בעל המפעל), וזאת לאחר שניתנה הודעה בכתב, ע”י פקחי העירייה שהוסמכו לכך מטעם ראש הרשות המקומית, לדיירים, 15 יום לפני פינוי המיטלטלין.
עוד מוסמכת הרשות המקומית לבצע, במקום הדיירים, את התיקונים והשינויים במקלט, לפי סעיף 20 לחוק ההתגוננות האזרחית.
לצורך מימוש הסמכויות הנ”ל, הוקנתה לראש הרשות המקומית, או למי שהוסמך לכך בכתב על ידו, הסמכות להיכנס לכל מקום בכל עת סבירה, לאחר מתן הודעה מראש על כך (ראה סעיף 20 ו (ב) לחוק).
ב. חברי הג”א – היינו חיילי פיקוד העורף – אשר הוסמכו לכך בכתב, ע”י מפקד המחוז, רשאים לבצע ביקורות במקלטים פרטיים, בין השעות שמונה בבוקר לשמונה בערב, לפי סעיף 9 (א) לחוק ההתגוננות האזרחית, אם יש להם יסוד לחשוב שבמקום בוצעו עבירות על דיני ההתגוננות האזרחית- כגון הפרת החובה להחזיק את המקלט במצב תקין בכל עת.

9. הפיקוח על הרשות המקומית, בעניין מימוש חובותיה האומרות, מסור לפיקוד העורף, אשר לפי סעיף 12 (א) (2) לחוק ההתגוננות מוסמך לתת לכל רשות מקומית הוראות שנועדו:
‘להבטיח את התקנתם של מקלטים ואת החזקתם התקינה ע”י בעלי בתים ובעלי מפעלים, בהתאם לדיני ההתגוננות האזרחית’
10. כן מוסמך פיקוד העורף להורות לרשות המקומית להפעיל את סמכותה לפי סעיף 14 (ו) לחוק, היינו להורות לרשות מקומית להורות לבעל בית לבצע תיקונים ושינויים במקלטו, וזאת לפי סעיף 14 (יב) לחוק.
עוד מוסמך הפיקוד לבצע בעצמו את העבודות שנדרשו מהדיירים, ולא בוצעו על ידם או על ידי הרשות המקומית – ראה סעיפים 14 (יב) ו-20 לחוק.”

לפי חוק הג”א רק 20% משטחו של המקלט יכול לשמש כמקום איחסון. כמובן שאסור לציוד להכיל חומרים שמכילים רעל מתנדף. ועד הבית רשאי להחליט על פינויו של המקלט בתשלום על ידי חברת פינוי מקלטים חיצונית  וכן רשאי לחייב את הדיירים בהשתתפות התשלום.

הפן הפלילי

“11. אי החזקה תקינה של מקלט, ציבורי או פרטי, הינה עבירה על סעיף 24 (ב) לחוק ההתגוננות האזרחית.
כתב אישום בגין עבירה זו יכול להיות מוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, ולא מטעם הפרקליטות הצבאית.
12. עבירה על סעיף 14 (ו) לחוק ההתגוננות (הסעיף המחייב ביצוע שינויים ותיקונים במקלט פרטי, כדי לאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה, בהוראת השימוש המקומית), נקבעה בצו ההתגוננות האזרחית (עבירות קנס), התשל”ו- 1976, כעבירת קנס.
13. כן נקבעה בצו הנ”ל, כעבירת קנס, העבירה על שימוש במקלט למטרה שונה מאשר לחסות בו, ללא רישיון מהרשות המוסמכת לשימוש החריג, בניגוד לסעיף 15 (א) לחוק ההתגוננות האזרחית.
14. במידה וברשות מקומית אומץ’חוק עזר לדוגמא לעיריות (החזקת מקלטים), התשל”ו- 1975′, הרי שאי החזקה תקינה של מקלט מהווה עבירה גם לפי חוק העזר העירוני.
15. כתב אישום בגין עבירה על חוק העזר העירוני, או בגין עבירה על הפרק השלישי לחוק ההתגוננות האזרחית (הפרק הדן במקלטים), יוגש בידי תובע מטעם העירייה .
16. ראש הרשות המקומית מוסמך להורות על הגשת כתב אישום בעבירות על חוק ההתגוננות האזרחית, לפי סעיף 225 (ב) לחוק סדר דין פלילי (נוסח משולב), תשמ”ב – 1982.
סעיף 55 לחוק בתי משפט, התשמ”ד- 1984, קובע, כי לביהמ”ש לעניינים מקומיים נתונה הסמכות לדון בעבירות על החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק, ובתוספת זו מצוי חוק ההתגוננות האזרחית.
17. פעולה במישור הפלילי תתבצע באמצעות פנייה לרשות המקומית, ובמקרה המתאים- גם למשטרה.

לסיכום, אחזקת מקלט שאינו כשיר  נחשבת לעבירה על החוק. האחריות על זמינותו בשעת חירום מוטלת על הדיירים והגוף אשר מפקח על כך הוא הג”א.

פינוי מקלטים עם מיחזור ירוק

אנו במיחזור ירוק מתמחים זה שנים רבות בפינוי מקלטים. צוות המומחים שלנו הינו בעל ידע וניסיון רבים ויישמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

למידע נוסף אנו מזמנינים אתכם ליצור עמנו קשר 050-241-4446

תפריט
התקשרו עכשיו - 0502414446
WhatsApp chat
דילוג לתוכן